Nối Kết-Links 


 
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  PHÚC ÂM HÔM NAY
 Gospel Today (in English)
   T U Ầ N  C Ử U  N H Ậ T  
   K Í N H  L Ò N G  C H Ú A  T H Ư Ơ N G  X Ó T
   thanhlinh.net

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh cho tới Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, là ngày Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.

CÁCH LẦN HẠT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

"Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha.
Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể."

Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:

- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

- Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót MP3:
Ngày thứ 01
Ngày thứ 02
Ngày thứ 03
Ngày thứ 04
Ngày thứ 05
Ngày thứ 06
Ngày thứ 07
Ngày thứ 08
Ngày thứ 09
Kinh cầu xin Lòng Chúa Thương Xót
Kinh Tạ ơn
Kinh xin giống trái tim Chúa
Kinh cầu cho các linh hồn tội lỗi
   5  P H Ú T  C H O  L Ờ I  C H Ú A  H Ô M  N A Y
 "5 ph/ngày cho Lời Chúa" của Lm Trần Đức Cường & Lm Nguyễn Văn Thịnh   L Ờ I  C H Ú A  L À  Đ È N  S O I  B Ư Ớ C  C O N  Đ I


     V I D E O  C Á C  B À I  G I Ả N G


     T V  L Ờ I  S Ố N G  H Ô M  N A Y
   TV Lời Sống Hôm Nay
   T H Ế  G I Ớ I  N H Ì N  T Ừ  V A T I C A N
   VietCatholic News
   L Ị C H  P H Ụ N G  V Ụ
   LM Anphong Trần Đức Phương

THÁNG 5/2014

Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng lễ các Chúa Nhật Phục Sinh 3,4,5,6 (Năm A); ngoài ra chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Giuse Thợ, Lễ Lên Trời, Lễ Đức Mẹ đi thăm Bà E-li-sa-bét.

LỄ THÁNH GIUSE THỢ (Ngày 1 tháng 5):

Hôm nay là ngày  Quốc Tế Lao Động; vì thế, Giáo Hội muốn dâng kính Thánh Giuse, để mọi người chúng ta noi theo gương lao động của Thánh Giuse và chăm chỉ làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, và đóng góp công sức để xây dựng thế giới này mà Thiên Chúa đã dựng nên cho chúng ta hưởng dùng; đồng thời cũng để đóng góp vào công cuộc cứu chuộc nhân loại.

Thánh Lễ hôm nay được thiết lập vào năm 1955, thời Đức Giáo Hoàng Piô XIỊ

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin :"Lạy Chúa là Cha và là Đấng Sáng Tạo và điều hành vũ trụ trong mọi thời đại;  Chúa kêu gọi con người phát triển và dùng tài năng của mình để giúp đỡ người khác, noi theo gương sáng và sự hướng dẫn của Thánh Giuse. Xin Chúa giúp chúng con làm công việc mà Chúa muốn,  hầu được hưởng phần thưởng mà Chúa đã hứa ban."

 CÁC BÀI ĐỌC: Có thể lấy các bài sau đây: Bài đọc 1 (Sáng thế 1:26-2:3) (hoặc Côlôssê 3:14-15,17,23,24). Bài Phúc Âm (Matthêu 13:54-58).

LỄ CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (Ngày 4 tháng 5): Bài Đọc1 (Cv. 2:14,22-33) ghi lại việc Thánh Phêrô cùng với các Tông Đồ đứng lên rao giảng về Chúa Giêsu thành Nagiaret " là Đấng đã rao giảng và làm nhiều phép lạ kỳ diệu; nhưng bị bắt và bị giết chết trên Thánh Giá, táng trong mồ; nhưng sau 3 ngày Ngài đã phục sinh và truyền cho các Tông Đồ ra đi rao giảng Danh Ngài cho muôn dân.     Trong  Bài Đọc 2 (1 Phêrô 1:17-21), Thánh Phêrô nhắc nhở người Do Thái thời đó, và mọi người chúng ta hãy nhớ là chúng ta đã được cứu chuộc khỏi mọi tội lỗi, không phải bằng vàng bạc; nhưng nhờ máu châu báu Chúa Giêsu đã đổ ra trên Thánh Giá. Thiên Chúa Cha đã cho Người sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển để mở đường cứu rỗi cho chúng tạ  Bài Phúc Âm (Luca 24: 13-35) ghi lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường trở về làng quê của họ là Emmaus, và Chúa Giêsu đã nói chuyện với các ông , mà các ông  không nhận ra Chúa, mãi cho đến khi Chúa vào nhà các ông để cùng ăn tối, và khi Ngài đọc lời tạ ơn, bẻ bánh và trao cho các ông, bấy giờ "mắt các ông mới sáng lên và nhận ra Chúa. Rồi Chúa Giêsu biến di."  Bấy giờ các ông vội vã lên đường trở lại Giêsrusalem và thuật lại mọi sự việc cho các Tông Đồ biết. Các Tông Đồ cũng cho các ông biết Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra với các ông.

CHUA NHAT IV PHUC SINH (Ngày 11 tháng 5):

Bài Đọc 1 (Cv 2:14,36-41) ghi lại việc: " Trong ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái,  Thánh  Phêrô và các Tông đồ rao giảng cho dân chúng về Chúa Giêsu và mời gọi mọi người hãy ăn năn sám hối tội lỗi để được lĩnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và được ban ơn Phép Rửạ  Sau đó,  nhiều người được ơn Chúa Thánh Thần, ăn năn sám hối tội lỗi và được chịu Phép Rửa , và "trong ngày đó có thêm chừng ba ngàn người gia nhập Giáo Hội."  Trong  Bài Đọc 2 (1 Phêrô 2:20-25), Thánh Phêrô mời gọi mọi người chúng ta hãy suy ngắm sự nhẫn nại chịu đựng mọi đau khổ của Chúa Giêsu, nhất là chết trên Thánh Giá,  để cứu chuộc chúng ta; vậy chính chúng ta cũng hãy chịu đựng mọi gian khổ để đền tội và "chết cho tội lỗi... để trở về đàng ngay nẻo chính ... về cùng vị Mục Tử là Chúa Giêsu, Đấng canh giữ linh hồn chúng ta."   Bài Phúc Âm (Gioan 10:1-10): ghi lại việc Chúa Giêsu xác định Ngài là "cửa ràng chiên, các chiên thật đều đi qua cửa mà vào và nghe tiếng Ngài nói và thi hành thì được cứu rỗi." Chúa Giêsu cũng nói "Ta đến để cho các chiên của Ta được sống và được sống dồi dàọ

Trong Thánh Lễ hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng, cho các chủ chăn trong giáo Hội  được sức mạnh phần hồn phần xác, được đầy ơn Chúa Thánh Thần,  để các Ngài huớng dẫn Giáo Hội luôn đi theo đường lối của Chúa và giữ gìn sự bình an và hiệp nhất trong toàn thể Giáo Hộị    Xin Mẹ Maria , Thánh Giuse, các Thánh Tông Đồ  và các Thánh chuyển cầu cho chúng tạ

LỄ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH (Ngày 18 tháng 5): Bài Đọc 1 (Cv 6:1-17) ghi lại việc các Tông Đồ đặt tay trên 7 ông trong cộng đoàn là những  người  "có tiếng tốt, đầy Chúa Thánh Thần và khôn ngoan" và đặt làm "Phó Tế" để trợ giúp các Ngài trong công việc phục vụ giáo dân, "và Lời Chúa lan tràn, số các môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều."

Trong Bài Đọc 2 (1 Phêrô 2:4-9), Thánh Phêrô nhắc nhở các tín hữu thời bấy giờ, cũng như mọi người chúng ta: "Chúng ta là những tảng đá sống động xây dựng tòa nhà thiêng liêng của Thiên Chúa....Chúng ta là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa."   Bài Phúc Âm (Gioan 14:1-12) ghi lời Chúa Giêsu Phục Sinh nói với các môn đệ là Chúa Giêsu về với Đức Chúa Cha và dọn chỗ cho chúng ta, để "Chúa ở đâu chúng ta cũng sẽ ở đó; vì thế lòng chúng ta đừng xao xuyến." Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta biết "Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở trong Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu."

LỄ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH (Ngày 25 tháng 5):   Bài Đọc 1 (Cv 8:5-8,14-17) ghi lại việc Ông Philiiphê đến rao giảng về Chúa Giêsu Kitô cho dân thành Samaria và làm nhiều phép lạ, dân Samaria đã tin theo Chúa và được chịu phép Rửa Tội; sau đó Ông Phêrô và Gioan đến với họ và cầu nguyện và đặt tay trên họ để được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.  Trong  Bài Đọc 2 (1 Phêrô 3:15-18), Thánh Phêrô khuyên nhủ chúng ta hãy luôn tôn thờ Chúa Giêsu trong tâm trí chúng ta,  sống với lương tâm ngay thẳng để không ai có thể "lăng mạ đời sống đức tin của chúng ta" và hãy "làm việc thiện mà phải đau khổ còn hơn là làm điều gian ác." Vì chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta; "nhưng Ngài chỉ chết  theo thể xác; nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại."   Bài Phúc Âm (Gioan 14:15-21) ghi lại lời Chúa Giêsu nói về việc Chúa  sẽ về trời, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ đến và sẽ ở với chúng ta luôn mãi. Chúng ta hãy yêu mến Chúa và giữ luật Chúa truyền để được Thiên Chúa yêu mến.

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (Ngày 29 tháng 5): Thánh Lễ hôm nay để kỷ niệm việc Chúa Giêsu Phục sinh "lên trời vinh hiển để mở đường về trời cho chúng ta."  Nói là Chúa Giêsu về trời, nhưng thực ra Ngài vẫn ở giữa chúng ta, như Ngài đã hứa cùng các Thánh Tông Đồ và mọi người chúng ta "Thầy vẫn ở với chúng con mỗi ngày cho đến tận thế!" Chúa Giêsu về trời chỉ có nghĩa là sau khi đã sống lại và hiện ra với các Tông Đồ trong vòng 40 ngày, thì Ngài không còn hiện ra với các ông nữạ

Bài Đọc 1 (Cv 1:1-11) nói về Việc Chúa Giêsu sau khi chịu nạn chịu chết trên Thánh Giá, đã sống lại và về trời vinh hiển trước mặt các Tông Đồ, sau khi đã hứa sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống các Thánh Tông Đồ.  Trong  Bài Đọc 2 (Êphêsô 1:17-23), Thánh Phaolô cầu xin cho chúng ta là những tín hữu, chúng ta được "trí khôn ngoan sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là  trông cậy vào ơn Người kêu gọi..." và cho chúng ta được hiểu là Thiên Chúa Cha đã "cho Chúa Giêsu sống lại, và đặt Người bên hữu mình trên trời...và Người là đầu Hội Thánh là thân thể Người, và là sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người."  Bài Phúc Âm (Matthêu 28:16-20) ghi lại việc Chúa  Giêsu lên trời trước mặt các Tông Đồ, sau khi đã bảo các ông "hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần và dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho các con," và Chúa Giêsu cũng hứa "Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận Thế."   

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta năng suy ngắm về mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời và vững lòng trông cậy rằng, chúng ta cũng được về trời với Chúa nếu chúng ta giữ vững Đức Tin và giữ mọi giới răn Chúa đã truyền cho chúng ta (Chúng ta hãy năng lần chuỗi Mân Côi để thờ phượng Chúa, kính Đức Mẹ và suy ngẫm "Năm Sự Mừng.")

LỄ ĐỨC MẸ ĐI THĂM VIẾNG  (ngày 31 tháng 5): Thánh Lễ hôm nay để kỷ niệm việc Đức Mẹ Maria đi thăm bà E-li-sa-bét. Chúng ta nhớ lại khi Sứ Thần Gabrien truyền tin cho Đức Mẹ, Sứ Thần đã nói cho Đức Mẹ biết là "bà Eli-sa-bét đã mang thai được 6 tháng..." vì thế, sau giây phút truyền tin, Đức Mẹ "đã vội vã lên đường" để đi thăm bà E-Li-sa-bét và giúp bà trong 3 tháng, chờ đến khi Bà E-li-sa-bét sinh con  xong." Đây cũng là Thánh ý Chúa quan phòng để Đức Mẹ, đang mang Thai Đức Chúa Con,  đã đem muôn ơn phúc cho gia đình bà E-li-sa-bét, nhất là cho Ông Gioan Baotixita được khỏi tổ tông truyền ngay khi còn trong lòng bà Elisabet."   Trong Thánh Lễ hôm nay chúng ta hãy xin "cho được lòng yêu người" (Ngắm thứ hai Năm Sự Vui) như Đức Mẹ, luôn luôn vội vã giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, về phần hồn cũng như phần xác. 

Trong Bài Đọc 1: (Rôma 12:9-16), Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta hãy sống đức bác ái thành thật, không giả hình, nhưng chỉ vì yêu thương nhau và vì tình yêu Thiên  Chúa: "Hãy chúc phúc cho những người bắt bớ anh em; hãy chúc phúc chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với những ai vui mừng; hãy khóc lóc với ai khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau; đừng tự kiêu tự đại ; nhưng hãy ưa thích những sự tầm thường, và đừng tự đắc cho mình là khôn." (Hoặc có thể đọc bài: Sophonia 3:14-18).  Bài Phúc Âm  ( Luca 1: 39-56) ghi lại việc Đức Mẹ Maria đi thăm bà E-li-sa-bét; lời bà E-li-sa-bét chúc tụng Đức Mẹ và lời Đức Mẹ chúc tụng Thiên Chúa (Bài Magnificat).

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện , nhờ lời Đức Mẹ và các Thánh bầu cử, xin Chúa Giêsu đã sống lại và lên trời chúc lành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho toàn thể Giáo Hội, cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam. Amen. Alleluia!..   B Ả N  T I N  Đ Ồ N G  H À N H
Đọc Bản Tin Đồng Hành, máy điện toán của bạn cần phải có Acrobat Reader. Nếu chưa có, xin download tại đây. Xem các số khác

THÁNH CA:  Lòng Thương Xót Chúa

ĐẠI LỄ PHỤC SINH:
Chúa Nhật 20/4/2014
-St. Michael Olympia:
Downtown: 7:30am, 9:30am, 12noon và 5:00pm
Westside: 8:30am, 11:00am
-Sacred Heart Lacey:
8am, 10am, 12noon

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - NĂM A
Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14} - 25/12/2013

"Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta".

SUY NIỆM: 
Đức Giêsu là quà tặng vô giá
THÁNH CA: 
Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh


THƯ MỤC VỤ

Cha Chánh Xứ St Michael:
     Father Jim Lee
Cha Linh Hướng:
   Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn

 - Lời Cha Linh Hướng

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT
Tháng 5:
Ngày 11/5/2014
lúc 1:30 pm tại Westside -
THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A
"Ta là cửa chuồng chiên"
(Ga 10, 1-10)

LỊCH TRÌNH LỄ NĂM 2014Chuẩn bị lễ Phong Thánh cho 2 Đức Giáo Hoàng 27-4-2014

Dòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm
Lớp Thần Học Online -
Các Phép Bí Tích

Lớp Thần Học Online -
Kinh Thánh Nhập Môn
Tin Mừng như đã được vén mở cho tôi (Quyển 2)   40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ
   Video Karaoke
   Tuyển Chọn Nhạc Đạo

 Kinh Cầu
 Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
HỘI CON ĐỨC MẸ:
Kính mời quý vị đến hiệp ý câù nguyện tôn kính Đức Mẹ vào lúc 5 giờ chiều, ngày Chúa Nhật 27 tháng 4, 2014 tại Hội Trường Evergreen.THƯ VIỆN ĐỨC TIN
Mỗi Thánh Lễ trong tháng, nhóm Thư Viện Đức Tin có cho mượn tài liệu về Chúa, Đức Mẹ và các Thánh hoàn toàn miễn phí. Xin kính mời Quý Vị ghé qua bàn của nhóm ở cuối nhà thờ


TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN VÀ DẤN THÂN
Ban Mục Vụ Cộng Đoàn - nhiệm kỳ 2014-2017
Tất cả Ơn Gọi phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu. Ơn gọi phục vụ trong cộng đoàn và giáo xứ trong nhiệm kỳ sắp tới 2014-2017, là sự quan phòng trìu mến của Thiên Chúa. . .Xem tiếp >>


THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ
-ngày 11 tháng 5

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Cầu cho Ơn Thiên Triệu - Ngày Hiền Mẫu
Từ một lục lệ cổ xưa của người Rôma, Mẹ Maria đã được xem như "Nữ Hoàng Mùa Xuân", xứng đáng được dâng ngàn hoa xuân tươi đẹp, và những "Khúc Hát Tháng Năm" du dương. . .Xem tiếp >>


LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5/2014:
Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng lễ các Chúa Nhật Phục Sinh 3,4,5,6 (Năm A); ngoài ra chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Giuse Thợ, Lễ Lên Trời, Lễ Đức Mẹ đi thăm Bà E-li-sa-bét. . .
Xem tiếp >>


CHẦU THÁNH THỂ
Mỗi chiều thứ bảy từ 2:00pm đến 3:00pm, tại nhà nguyện Thánh Giuse, bên cạnh nhà thờ St. Michael Downtown, có Giờ Chầu Mình Thánh Chúa do các đoàn thể của Cộng Đoàn St. Martin De Porres luân phiên đảm nhiệm. Lịch trình hằng tháng như sau:
- Tuần Thứ Nhất: Nhóm Thư Viện Đức Tin
- Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
- Tuần Thứ Ba: Ban Mục Vụ
- Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
- Tuần Thứ Năm: Hội Con Đức Mẹ
Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng đến tham dự Giờ Chầu.


ĐỌC KINH TRƯỚC THÁNH LỄ
Kính mời cộng đoàn đến sớm để đọc kinh chung từ 1:15 đến 1:25, sẽ có 5 phút thinh lặng trước thánh lễ.


THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC MỘT LẦN TRONG THÁNG
Vào Chúa Nhật thứ nhì, lúc 1:30 chiều tại nhà thờ St. Michael Westside số 1835 Overhulse Rd. NW. Olympia WA 98502. Kính mời Quí Vị tham dự.


 Video và Audio Dành Cho
T h ế  H   T r  
(memaria.net)

 Last updated: April 19, 2014  
      © 2006-2013 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA => Visitors: